ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Kinnarps sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Je pre nás dôležité zabezpečiť, aby Vaše osobné údaje boli spracovávané bezpečným a zákonným spôsobom. Na základe prijatia týchto zásad ochrany osobných údajov, by sme Vás preto radi informovali o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje.

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spoločnosť Kinnarps AB (Región č. 556256-6736; ďalej ako: "Kinnarps", "my" alebo "nás") je správcom údajov a je preto zodpovedná za to, aby spracovanie Vašich osobných údajov bolo vykonané v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov, vrátane všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (EÚ) 2016/679, švédskeho zákona o ochrane údajov (2018: 218) a týchto zásad ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete uplatniť svoje práva podľa nariadenia EÚ o GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

KINNARPS SPOL. S R.O.

Mýtna 42
811 05 Bratislava

+421 2 2129 0605
kinnarps@kinnarps.sk

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME A ODKIAĽ?

Osobné údaje zhromažďujeme iba v rozsahu potrebnom pre úplnosť účelov, ktoré sú uvedené nižšie. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, keď nám okrem iného zašlete žiadosť o cenovú ponuku, objednávku na niektorý z našich produktov alebo z našich služieb, pri prihlásení sa k odberu noviniek, alebo pri žiadosti o zamestnanie v spoločnosti Kinnarps. Okrem týchto prípadov zhromažďujeme Vaše osobné údaje v prípade, keď dobrovoľne vyplníte prieskumy zákazníkov alebo kontaktné formuláre, poskytnete nám spätnú väzbu, rovnako aj v prípade, keď sa obrátite na náš zákaznícky servis.

Typy zhromažďovaných osobných údajov môže zahŕňať nasledovné:

Meno, pracovná pozícia, jazyk a kontaktné informácie zahrňujúce emailovú adresu, mobilné číslo a adresu

Náležitosti súvisiace s uchádzaním sa o prácu v spoločnosti Kinnarps, ako napríklad životopis či motivačný list

História nákupov/objednávok

Informácie o dodaniach, fakturačné údaje a informácie o platbách

Ďalšie informácie, ktoré nám môžete poskytnúť v súvislosti s korešpondenciou a našim zákazníckym servisom

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať z nasledujúcich zdrojov:

Webové stránky spoločnosti Kinnarps, napríklad keď zadáte objednávku, či prostredníctvom prihlásenia sa k odberu noviniek, ak sa registrujete a sťahujete informácie, alebo keď nás kontaktujete prostredníctvom kontaktných formulárov

Keď nás kontaktujete e-mailom alebo telefonicky

Prostredníctvom zmlúv, faktúr alebo iných obchodných kontaktov, ak ste zástupcom ktoréhokoľvek z našich obchodných partnerov

od tretích strán (pokiaľ ide o rôznych poskytovateľov adries)

prostredníctvom určitých aktivít, ako sú veľtrhy či podujatia

PREČO ZHROMAŽĎUJEME A UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na tieto účely a na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

 

Účel spracovania

Právny základ

Spravovanie objednávok a nákupov

  • Dodacie listy alebo informácie týkajúce sa problémov s dodaním

    Realizácia procesov prijímania zamestnancov

Plnenie zmluvy

Odosielanie všeobecných informácií a cielených správ

Odosielanie pozvánok na udalosti

Zasielanie cenových ponúkLegitímny záujem

Odpovedanie na dotazy e-mailom alebo prostredníctvom služieb zákazníkov

Legitímny záujem
  • Zasielanie noviniek

Súhlas

 

SÚHLAS

Niekedy môžeme potrebovať Váš súhlas k spracovaniu Vašich osobných údajov, napr. s ohľadom na odber našich noviniek. V takýchto situáciách budete mať tiež možnosť prijať alebo odmietnuť, že Vaše osobné údaje budú spracované popísaným spôsobom.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním nás pomocou vyššie uvedených kontaktných informácií. Takéto odstúpenie môže byť vykonané úplne alebo čiastočne. Ak si neželáte zasielanie noviniek, okrem vyššie uvedených kontaktných informácií môžete od svojho súhlasu odstúpiť kliknutím na odkaz v príslušnom e-maili. 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť prevedené na tretie osoby, ktoré pôsobia ako spracovatelia dát spoločnosti Kinnarps, v rámci plnenia našich povinností vo vzťahu k Vám ako k zákazníkovi, alebo k zástupcovi zákazníka.

Tieto spoločnosti okrem iného poskytujú podporu dát, e-mailové a cloudové úložné priestory, analytické služby a dodávacie služby týkajúcich sa objednaných produktov. Získané osobné údaje nezverejňujeme a nepredávame tretím stranám na iné účely.

Vaše osobné údaje sa vždy prenášajú v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a po prijatí príslušných bezpečnostných opatrení. Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené, aby spoločnosť Kinnarps splnila určité zákonné povinnosti, v tomto prípade môžu byť údaje prevedené na príslušné verejné orgány, ak to povoľuje a vyžaduje zákon.

Za určitých okolností môžu byť osobné údaje prenesené do krajín mimo EÚ / EHP. Zákony o ochrane údajov v niektorých z týchto krajín nemusia poskytovať takú silnú ochranu s ohľadom na Vaše súkromie, aká je poskytovaná vo Švédsku. V takomto prípade spoločnosť Kinnarps prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečila primeranú ochranu Vašich osobných údajov, a aby sa všetky spracovania údajov vykonávali v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov. Vždy si môžete byť istí, že všetky prenosy Vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ / EHP sa vykonávajú v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov, nakoľko spoločnosť Kinnarps zabezpečí splnenie aspoň jednej z nasledujúcich podmienok, vo vzťahu ku každému z nasledujúcich prenosov:

prijímajúca krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany;

spoločnosť Kinnarps získala Váš súhlas pred prenosom;

príslušné zákony na ochranu údajov poskytujú právny základ na prevod;

medzi spoločnosťou Kinnarps a príjemcom boli uzavreté dohody obsahujúce určité     štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou (2010/87 / EÚ), bez akýchkoľvek protichodných zmien alebo zmien a doplnení;

príjemca prijal záväzné firemné pravidlá pre spracovanie, ktoré schválil príslušný orgán dohľadu a príjemca osobných údajov v tretej krajine je viazaný týmito pravidlami; alebo

pri prevodoch do Spojených štátov amerických má príjemca vlastné osvedčenie EÚ-USA. Zásady štítu ochrany súkromia v EÚ-USA. Privacy Shield Framework a je registrovaný na zozname Privacy Shield, ktorý spravuje Ministerstvo obchodu USA.

AKO OCHRAŇUJEME OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť Kinnarps neustále pracuje na zabezpečení adekvátnej organizačnej a technickej úrovne bezpečnosti v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ktorá spĺňa podmienky uvedené v príslušných zákonoch na ochranu údajov.

NA AKÚ DLHÚ DOBU UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje sa nikdy nebudú uchovávať dlhšie, než je potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov, alebo na to, čo je povolené príslušnými zákonmi. Vaše osobné údaje budú nami spracované počas nasledujúcich časových období a následne budú vymazané.

Zástupcovia spoločností: Vaše osobné údaje sú uložené tak dlho, kým ste uvedení ako kontaktná osoba pre spoločnosť, s ktorou má Kinnarps obchodné vzťahy.

Komunikácia: Ak ste v kontakte so spoločnosťou Kinnarps, napr. e-mailom, Vaše osobné údaje sú uložené na tak dlho, aby splnili účel korešpondencie.

Žiadatelia o zamestnanie: Spoločnosť Kinnarps uchová Vaše žiadosti o zamestnanie, vrátane Vášho životopisu a motivačného listu, počas procesu náboru zamestnancov a počas doby ďalších dvoch rokov, s cieľom obhájiť prípadné právne nároky.

Právny záväzok: Kinnarps ukladá akúkoľvek dokumentáciu, ktorá predstavuje účtovné informácie v súlade s platnými účtovnými predpismi.

Súhlas: Ak spracujeme Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, uložíme Vaše osobné údaje len tak dlho, pokiaľ to bude nevyhnutné.

AKÉ PRÁVA MÁTE?

Máte právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ktoré spracovávame. Následne môžete požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje sme o Vás uchovali, o účeloch spracovania týchto osobných údajov a informácie o tom, odkiaľ boli osobné údaje zhromaždené. • Ak sú Vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, môžete požiadať o opravu príslušných osobných údajov.

V určitých situáciách máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, napr. ak spracovanie osobných údajov už nie je potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené.

V určitých situáciách máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Kinnarps, napr. ak máte námietky voči akémukoľvek spracovaniu na základe oprávnených záujmov spoločnosti Kinnarps. Spracovanie Vašich osobných údajov môže byť obmedzené aj počas obdobia, počas ktorého sa overuje, či legitímne dôvody Kinnarpsu prevyšujú Vaše, t. j. Vaše záujmy, práva a slobody.

Máte právo odobrať alebo meniť súhlas, ktorý ste nám kedykoľvek poskytli.

V určitých situáciách môžete požiadať o prenos Vašich osobných údajov v elektronickom formáte, v niektorých prípadoch inému správcovi údajov (prenositeľnosť údajov).

Ak chcete uplatniť akékoľvek Vaše práva, môžete nás kontaktovať pomocou vyššie uvedených kontaktných informácií. Na ochranu Vášho súkromia a Vašich osobných údajov budeme vyžadovať, aby ste sa v súvislosti s našou pomocou identifikovali. Ak sa na účely uplatnenia vyššie uvedených práv rozhodnete nás kontaktovať poštou, prosíme Vás, aby ste vložili kópiu Vášho OP a zabezpečili, aby bol list podpísaný. Ak sa rozhodnete kontaktovať nás e-mailom, vložte naskenovanú kópiu Vášho OP a podpisu. V prípade, že domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou Kinnarps sa nevykonáva s súlade s platnými zákonmi, môžete kedykoľvek podať sťažnosť na Švédsky Úrad pre ochranu údajov (Swine Datainspektionen).

ZMENY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Upozorňujeme, že podmienky pravidiel ochrany osobných údajov sa môžu meniť alebo zmeniť. Každá nová verzia bude zverejnená na internetovej stránke spoločnosti Kinnarps. Následne by ste mali pravidelne tieto podmienky prehodnocovať, aby ste sa uistili, že ste so zmenami spokojní. V prípade akýchkoľvek významných zmien Vám však pošleme e-mail (ak ste nám dali vašu e-mailovú adresu), aby sme Vás informovali o všetkých zmenách.

Ak sa zmeny týkajú spracovania osobných údajov, ktoré vykonávame na základe Vášho súhlasu, poskytneme Vám možnosť opätovne vyjadriť svoj súhlas so spracovaním na základe nových predložených podmienok.

Viac o ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu.