DOBRÁ ERGONÓMIA = DOBRÁ EKONOMIKA

Holistická ergonómia vytvára lepšie pracovné podmienky, čo následne zlepšuje ekonomiku. Výskumy v tejto oblasti sú jednoznačné: iniciatívy v oblasti ergonómie, pohody a zdravia na pracovisku sú vždy ekonomicky výhodnou investíciou.

Očakávajte výhody

Ergonómia a ekonomika sú navzájom prepojené, keďže jedno ovplyvňuje druhé. Ekonomické výhody, ktoré prinášajú zdraví zamestnanci podávajúci dobrý výkon v práci, sú evidentné pre väčšinu obchodných lídrov a manažérov. Avšak silné prepojenie ekonomiky a ergonómie je už menej zrejmé. Keď sa ľudia vďaka premyslenému ergonomickému riešeniu cítia dobre, či už v kancelárii, v škole alebo v zdravotníckom prostredí, udeje sa niečo hmatateľné tak na dennej báze, ako aj v dlhodobom merítku. 
Faktom je, že holistický prístup k ergonómii podporuje u zamestnancov produktivitu a efektivitu. Každodenné úlohy sa stávajú jednoduchšími, pohodlnejšími, berúc ohľad na zdravie zamestnancov, čím sa zároveň znižuje ich práceneschopnosť. Dobre fungujúci priestor, v ktorom sa ľudia cítia šťastne a dosahujú lepšie výkony, uľahčuje udržanie si zamestnancov a tiež nábor nových talentov.

PENIAZE A ČAS UTEKAJÚ

Predstavte si, že riadite spoločnosť, ktorá má 100 zamestnancov. Každý týždeň strávia vaši zamestnanci 15 minút hľadaním vhodnej miestnosti na stretnutie. Priemerná mzda zamestnancov je 3610 Eur. Za rok utratíte viac ako 90 000 Eur za čas, ktorý strávili vaši zamestnanci hľadaním vhodného miesta na stretnutie. Inými slovami, zdanlivo malý problém môže mať veľké ekonomické dopady. Ak sa pozriete na ergonómiu z holistickej perspektívy, môžete použiť tieto peniaze na dôležitejšie veci.

Zredukujte práceneschopnosť

Vhodné fyzické prostredie, ktoré dobre funguje po organizačnej aj sociálnej stránke, prispieva k zníženiu počtu hodín práceneschopnosti a k nižšiemu počtu pracovných úrazov. Dobré podmienky na pracovisku tiež znamenajú, že zdraví ľudia podávajú v práci lepšie výkony. Prakticky všetky dostupné výskumy naznačujú to isté bez ohľadu na krajinu či povolanie, keďže ľudia pracujú približne rovnakým spôsobom všade na svete. Podľa štúdií Eurofoundu, Európskej nadácie pre zlepšenie životných a pracovných podmienok, zamestnanci na pracovisku absentujú 3 až 6 percent z celkového pracovného času. Neprítomnosť môže byť samozrejme spôsobená množstvom rôznych faktorov. Odhaduje sa, že celková neprítomnosť, vrátane hodín práceneschopnosti, stojí ročne každý členský štát v priemere približne 2,5 % HDP. Toto je približný odhad a výpočty prebiehajú komplikovaným spôsobom, ale z výsledkov je zrejmé, že absencia v práci z akéhokoľvek dôvodu stojí spoločnosť obrovské množstvo peňazí.

Lepšie zdravie znamená lepšiu návratnosť

V prieskume spoločnosti McKinsey and Company, ktorý bol založený na spoločnostiach v rámci indexu S&P 500, sa ukázalo, že 8 z 10 spoločností investujúcich do blahobytu a zdravia na pracovisku, dosahuje výsledky v priebehu 6 až12 mesiacov. Tieto výsledky potvrdzujú, že prakticky všetky spoločnosti ekonomicky profitujú z vedomého investovania do zdravia a blahobytu svojich zamestnancov. Prieskum tiež ukazuje, že úroveň obratu sa môže výrazne zvýšiť, v niektorých prípadoch až o 18 percent.

 

5 kľúčov k holistickej ergonómii

1.

Pomocou analýzy pracovného prostredia identifikujte, zmapujte a analyzujte skutočné potreby spoločnosti s ohľadom na dizajn fyzického prostredia spojeného s víziou a spôsobom práce.

2.

Informujte a zapojte zamestnancov do tvorby ich kancelárskeho prostredia dobre naplánovaným a premysleným spôsobom.

3.

Počas navrhovania nového alebo už existujúceho pracovného prostredia naplánujte implementáciu pracovných metód, priestoru, zón a produktov s dôležitými funkciami. To znamená, že všetci zamestnanci pochopia dostupné príležitosti a to, ako môžu kanceláriu využívať ergonomickým a optimalizovaným spôsobom.

4.

Vytvorte pre zamestnancov tzv. Playbook, v ktorom objasníte pravidlá a pokyny v kancelárii. Playbook vysvetľuje, ako by malo pracovisko fungovať a pomáha zachovávať víziu organizácie. Playbook tiež uľahčuje predstavenie nových zamestnancov.

5.

Fungovanie kancelárie sledujte pravidelne, nielen počas jej navrhovania. Ak sa totiž vyskytne nejaká zmena potrieb alebo organizačnej štruktúry, úpravy možno vykonať rýchlo.

Flexibilita a blahobyt pre zamestnancov

Výskumy a prieskumy trhu ukazujú, že flexibilita a pohoda na pracovisku sú pre ľudí dve kľúčové zložky ich pracovného života, čo môžete dosiahnuť práve prostredníctvom holistickej ergonómie. Obzvlášť dôležité je mať flexibilitu a blaho zamestnancov na pamäti práve v týchto časoch, keď prakticky celá podnikateľská komunita zvažuje, ako by mala kancelária budúcnosti vyzerať a fungovať. V súčasnosti mnohí zamestnávatelia vyžadujú, aby boli zamestnanci spoľahliví, zodpovední, disciplinovaní, odolní voči stresu, spoločenskí, prispôsobiví, angažovaní a riešili problémy samostatne. Ak táto rovnica niekde na ceste zlyhá kvôli zlým ergonomickým podmienkam, môže to vyústiť do problémov, o ktorých ste možno ani neuvažovali. Nekvalitná stolička môže spôsobiť problémy s chrbticou, čo má za následok zvýšený stres. Príliš vysoká hladina hluku môže niekomu brániť v sústredení sa a rozvinúť bolesti hlavy a toxická atmosféra zas môže znamenať, že si niekto v daný deň namiesto práce vyberie deň práceneschopnosti. Zoznam následkov môže byť veľký, pretože v holistickom celku jeden faktor vždy ovplyvňuje ďalší.

Správne prostredie zlepšuje zdravie

Najčastejšie uvádzané zdravotné problémy, ktoré majú na ľudí negatívny dopad, sú bolesti chrbtice, svalov a šije. Častým problémom sú aj bolesti hlavy a namáhané oči. Rozdiely sú medzi jednotlivými pracovnými a vekovými skupinami samozrejme veľké, ale je evidentné, že prakticky všetky zdravotné problémy sú úzko spojené s fyzickým a sociálnym prostredím. Holistická ergonómia nie je úplným riešením, ale môže preukázateľne podporiť blahobyt ľudí na pracovisku. A to má zásadný vplyv na problémy, akými sú zdravie, zanietenosť v práci, kreativita, energia a produktivita.

Dočasné vyrušenie

Na mnohých pracoviskách je prerušenie práce z akýchkoľvek dôvodov veľkým problémom, čo má za následok zníženie efektívnosti práce. Môže ísť o jednoduché vyrušenie vyvolaním konverzácie u niekoho, kto sa pri svojom stole sústredí na prácu. Výskum ukazuje, že osoba, ktorá bola vyrušená, by bola bez prerušenia až štyrikrát efektívnejšia. Rovnaký výskum zároveň ukazuje, že vyrušenie z práce má za následok menej prehľadné a menej príjemné e-maily v kombinácii so zdvojnásobením počtu chýb. Dôvodom je, že sa následne snažíme kompenzovať čas stratený vyrušením, čo má za následok zvýšenie stresu, frustráciu a časový tlak. Ak je tento stav pravidelný, môže vyústiť do čohokoľvek, od vyhorenia až po zhoršenie kultúry v práci. Preto je dôležité prispôsobiť ergonomické riešenia a prostredie rôznym typom ľudí. Niektorí ľudia potrebujú pokoj a ticho, čo je možné zabezpečiť množstvom riešení, od výberu vhodného nábytku a farieb na pracovisku až po správny leadership či zdravú firemnú kultúru. Musí to však fungovať aj v opačnom smere. Do holistickej perspektívy je potrebné zahrnúť aj ľudí, ktorí chcú a potrebujú udržiavať neustály dialóg.

Riziká spojené s dlhodobým statickým sedením

Z globálneho hľadiska je bolesť chrbtice hlavný dôvod, ktorý ovplyvňuje ľudí pri ich každodenných činnostiach v práci. Problémy s chrbticou, ktoré sú spôsobené nedostatkom pohybu a dlhodobým statickým sedením na nevhodne navrhnutých stoličkách, môžu viesť k slabším výkonom, dlhotrvajúcej depresii alebo k práceneschopnosti. Existuje jasná súvislosť medzi dlhodobým statickým sedením a množstvom zdravotných problémov, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka 2. typu, obezita, posun platničiek a niektoré formy rakoviny. Statické sedenie ovplyvňuje aj svaly, šľachy, väzy, chrupavky a nervy.

54% zamestnávateľov nevie nájsť vhodných zamestnancov

Štúdie ukazujú, že celosvetovo má viac ako polovica (54 %) zamestnávateľov problémy získať tých správnych zamestnancov. 54 percent je číslo, ktoré sa za posledné desaťročie zdvojnásobilo. Spôsobili to rôzne faktory, ale čísla ukazujú, že už to nie sú zamestnávatelia, kto má navrch. Mzdy, flexibilita a výzvy v práci sú pre ľudí dôležité kritériá, hoci by sme sa mali na to pozerať komplexne. Je to v úzkej spätosti o ľuďoch, ktorí kladú veľkú váhu na tímovému duchu, pohodu pri práci, kultúru a leadership. Moderní zamestnanci, rovnako ako moderní spotrebitelia, hľadajú pri práci užívateľskú skúsenosť. Tu vstupuje do hry holistická ergonómia. Fyzické, organizačné a sociálne faktory vytvárajú medzi zamestnancami jasnejší obraz budúcnosti. Ak vytvoríte základ pre väčšiu individualitu a inklúziu, vytvoríte tiež lepšie podmienky na hľadanie tej správnej spôsobilosti a zároveň posilňujete vašu značku alebo organizáciu ako celok.

Ergonómia sa dá jednoducho vypočítať

Holistický pohľad spoločnosti Kinnarps je založený na vede a potrebách trhu, ale aj na našich rozsiahlych skúsenostiach. To prináša kľud na duši a prínos pre tých, ktorí pracujú v kanceláriách, školách alebo zdravotníckych zariadeniach. Skrátka, vieme, že ergonómia sa výrazne zlepší, ak sa kladie veľký dôraz na celok ako taký. Investovanie do prostredia z holistickej perspektívy zahŕňa všetky oblasti, ktoré tvoria súčasť ergonomickej skladačky. Postaráte sa o fyzické aspekty ako je nábytok, jeho rozmiestnenie, ovzdušie, teplota, svetlo, farba, materiály, zvuk a možnosť pohybu. Máte tiež obrovské možnosti nasmerovať organizačné a sociálne faktory požadovaným smerom, ako je kultúra, vedenie, individualita, inklúzia, správanie a etiketa. Sú to faktory, ktoré majú zásadný vplyv na celkový pocit a tiež na financie. Môžeme vás viesť!

Kontaktujte nás.

Objavte holistickú ergonómiu

Zdroje

 • “Absence from work”, Eurofound
 • “European Company Survey 2019”, Eurofound
 • “6th European Working Conditions Survey”, Eurofound
 • “Back pain facts and statistics”, American Chiropractic Association
 • “What workers want in 2020”, Manpower Group
 • “Employment Outlook Survey Q3 2021”, Manpower Group
 • “The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress”, University of California
 • “Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem” (“The importance of the work environment for back problems”), the Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services
 • “Organizational health: A fast track to performance improvement”, McKinsey & Company
 • “Prolonged static sitting at work: health effects and good practice advice”, European Work Environment Agency
 • “Sittande, stående och gående arbete” (“Sitting, standing and walking work”), Swedish Work Environment Authority

Súvisiace produkty

Fields

Fields

Kinnarps

297 Colours | 23 Varianty

Capella

Capella

Kinnarps

264 Colours | 4 Varianty

Oktav

Oktav

Kinnarps

50 Colours | 2 Varianty